Hrvatski pravopis


Pravila Rječnik Pojmovnik

 Knox - HR


   Pojmovnik   (abecedni izbornik)|   A   |   B   |   C   |   Č   |   D   |   E   |   F   |   G   |   I   |   J   |   K   |

|   L   |   M   |   N   |   O   |   P   |   R   |   S   |   T   |   U   |   V   |   Z   |
A


 • administrativni funkcionalni stil

  funkcionalni stil određen svojom preskriptivnom funkcijom, služi za izricanje onoga što se propisuje i za oblikovanje jasnih i nedvosmislenih tvrdnja, stil zakona, propisa i odredaba

 • akuzativ

  padež koji odgovara na pitanja Koga?, Što?

 • anglizam

  riječ ili koji drugi element engleskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

 • aorist

  prošlo svršeno glagolsko vrijeme

 • apozicija

  nesamostalni rečenični dio koji je uvijek imenica koja pobliže određuje drugu imenicu i slaže se s njom u padežu, a najčešće i u rodu i broju

 • atribut

  nesamostalni rečenični dio kojim se izriče dopuna imenici, a može biti pridjev, broj ili nesročna imenica VRH


B


 • bezvučni suglasnik

  suglasnik pri čijemu izgovoru glasnice ne titraju

 • bjelina

  pravopisni znak koji se ostvaruje kao grafijski prazno mjesto

 • broj

  1. nepromjenjiva ili promjenjiva riječ kojom se označuje koliko čega ima ili koje je što u poretku

  2. gramatička kategorija riječi (uz rod i padež) kojom se označuje govori li se o jednome primjerku onoga što označuje imenica ili o više njih VRH


C


 • crtica

  pravopisni znak ( – ) kojim se označuje stanka ili upravni govor i odjeljuju umetnuti dijelovi rečenice, koji se piše između brojeva da se označi raspon (od – do), između imena mjesta da se označi udaljenost ili smjer kretanja i između dvaju uzastopnih naziva privremeno ili trajno združenih u međusobni odnos VRH


Č


 • čestica

  nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnoga sadržaja

 • član

  prijedlog uz prezime koji označuje podrijetlo (de, della, van, od i slično) VRH


D


 • dativ

  padež koji odgovara na pitanja Komu?, Čemu?

 • desna zagrada

  pravopisni znak ( ) ) koji se piše iza brojčane ili slovne oznake u nabrajanju: 1), a), B)

 • dužina

  1. trajanje sloga ili samoglasnika

  2. znak (  ) kojim se bilježi dugi samoglasnik

 • dvoslov

  znak za jedan glas sastavljen od dvaju slova

 • dvotočka (dvotočje)

  pravopisni znak ( : ) koji označuje stanku, promjenu intonacije ili jačine glasa ispred upravnoga govora ili nabrajanja

 • dvousneni suglasnik (bilabijalni suglasnik)

  suglasnik u čijemu oblikovanju sudjeluju gornja i donja usna VRH


E


 • egzonim

  zemljopisno ime u širokoj uporabi u kojemu jeziku za zemljopisni objekt koji se nalazi izvan područja na kojemu taj jezik ima službeni status, a razlikuje se od lika koji se upotrebljava na službenome jeziku ili jezicima države kojoj taj objekt pripada

 • egzotizam

  posuđenica koja označuje osobitosti pojedinoga naroda i ne može se zamijeniti hrvatskom riječju VRH


F


 • fonologija (glasoslovlje)

  grana gramatike koja proučava glasove kao razlikovne jedinice jezika

 • fonološki

  koji vodi računa o izgovoru

 • fonološko pravopisno načelo

  pravopisno načelo u kojemu se slijedi izgovor, tj. provode se glasovne promjene na granici morfema

 • funkcionalni stil

  stil standardnoga jezika koji služi za ispunjavanje određene potrebe VRH


G


 • genitiv

  padež koji odgovara na pitanja Koga?, Čega?

 • glagol

  promjenjiva riječ kojom se izriče radnja, stanje i zbivanje i koja se mijenja po licima

 • glagolska imenica

  imenica tvorena od glagolskoga pridjeva trpnog i nastavka -je

 • glagolski pridjev radni

  glagolski oblik koji se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -o, -ao, -la, -lo u jednini i -li, -le, -la u množini

 • glagolski pridjev trpni

  glagolski oblik koji se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -n, -na, -no, -ni, -ne, -na; -en, -ena, -eno, -eni, -ene, -ena; -jen, -jena, -jeno, -jeni, -jene, -jena; -t, -ta, -to, -ti, -te, -ta

 • glagolski prilog prošli

  glagolski oblik koji imaju svršeni glagoli, a tvori se tako da se infinitivnoj osnovi dodaju nastavci -vši ili -avši

 • glagolski prilog sadašnji

  glagolski oblik koji imaju nesvršeni glagoli, a tvori se tako da se 3. licu množine prezenta dodaje nastavak -ći

 • glas

  najmanji govorni odsječak na koji se riječi mogu rastaviti

 • glavna surečenica

  surečenica u zavisnosloženoj rečenici u koju se uvrštava zavisna surečenica, tj. čijemu je sadržaju podređen sadržaj zavisne surečenice VRH


I


 • ime

  riječ ili više riječi kojima se imenuje, naziva ili označuje pojedinačno biće, stvar, pojava ili zemljopisno područje

 • imenica

  promjenjiva riječ kojom se označuju bića, stvari ili pojave, mijenja se po padežima i brojevima, a ima svoj rod

 • imperativ

  glagolski način kojim se izriče zapovijed, poticaj ili molba

 • imperfekt

  prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme

 • infinitiv

  neodređeni glagolski oblik u kojemu se glagoli obično navode u rječniku

 • inicijal

  početno slovo imena ili prezimena

 • instrumental

  padež koji odgovara na pitanja S kim? , Čim?

 • inverzija

  promjena uobičajenoga reda riječi ili poretka dijelova rečenice

 • isključni

  koji isključuje što iz rečenice, koji ima surečenicu kojom se što isključuje iz rečenice

 • ispadanje suglasnika

  glasovna promjena u kojoj se radi lakšega izgovora gube neki suglasnici u određenim suglasničkim skupinama

 • izjavna rečenica

  rečenica kojom se što izjavljuje, tvrdi ili niječe, a završava točkom

 • izostavnik (apostrof)

  pravopisni znak ( ' ) koji se piše umjesto izostavljenoga slova

 • izvedenica

  riječ koja nastaje izvođenjem

 • izvođenje

  osnovni tvorbeni način kojim od jedne osnove i sufiksa ili prefiksa nastaju nove riječi VRH


J


 • jat

  glas koji je nekad postojao u slavenskim jezicima, a u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku odražava se kao ije, je, e ili i

 • jednačenje po mjestu tvorbe

  glasovna promjena u kojoj se suglasnici različiti po mjestu tvorbe jednače u suglasničkim skupinama tako da se prvi suglasnik skupine zamjenjuje suglasnikom koji je po mjestu tvorbe jednak drugomu suglasniku skupine

 • jednačenje po zvučnosti

  glasovna promjena u kojoj se suglasnici različiti po zvučnosti jednače u suglasničkim skupinama tako da se prvi suglasnik skupine zamjenjuje suglasnikom koji je po zvučnosti jednak drugomu suglasniku skupine

 • jednina

  gramatički broj promjenjive riječi kojim se označuje da se govori o jednome primjerku onoga što označuje ta riječ

 • jednorječan

  koji se sastoji od jedne riječi

 • jednoslov

  znak za jedan glas sastavljen od jednoga slova

 • jotacija

  glasovna promjena kod koje se nenepčani (nepalatalni) suglasnici k, g, h, c, t, d, s, z, l, n stapaju s j i daju nepčane (palatalne) suglasnike č, ć, đ, lj, nj, š, ž, a p, b, m, v, f uz j zamjenjuju se skupinama plj, blj, mlj, vlj, flj VRH


K


 • književnoumjetnički funkcionalni stil

  najslobodniji i najindividualniji funkcionalni stil, stil književnih djela

 • komparativ

  drugi stupanj u stupnjevanju pridjeva i priloga kojim se u usporedbi izriče veći stupanj posjedovanja koje osobine ili svojstva

 • kondicional

  pogodbeni način

 • kondicional drugi

  pogodbeni način koji se tvori od kondicionala prvoga pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

 • kondicional prvi

  pogodbeni način koji se tvori od nenaglašenoga aorista pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

 • korijen

  najmanji zajednički dio svih riječi koje pripadaju istoj tvorbenoj porodici

 • kosa crta

  pravopisni znak ( / ) koji se piše pri odvajanju sadržaja koji označuju jednu od mogućnosti, označivanju uključenosti obiju sastavnica, označivanju prijelaza jednoga razdoblja u drugo te administrativnome zapisu između brojčanih i slovnih oznaka ili podataka

 • kosi padeži

  svi padeži osim nominativa i vokativa

 • kratica

  skraćena riječ ili više riječi u pisanju VRH


L


 • leksikalizacija

  postupak kojim nastaje nova riječ

 • lice (osoba)

  kategorija koja označuje govoritelja, sugovoritelja ili onoga o kojemu se govori ili ono o čemu se govori

 • lokativ

  padež koji odgovara na pitanja O kome?, O čemu? VRH


M


 • množina

  gramatički broj promjenjive riječi kojim se označuje da se govori o više primjeraka onoga što označuje ta riječ

 • morfologija (oblikoslovlje)

  grana gramatike koja proučava oblike riječi

 • morfonološko pravopisno načelo

  načelo u kojemu se poštuje glasovni sastav morfema, tj. ne provode se glasovne promjene na granici morfema VRH


N


 • nadimak

  ime koje zamjenjuje pravo ime ili se upotrebljava uz njega, stječe se u društvu zahvaljujući kakvoj osobini

 • naglasak

  1. isticanje jednoga sloga u riječi silinom, duljinom i visinom tona

  2. znak kojim se bilježi izgovor riječi

 • naglasnica (naglašena riječ)

  riječ koja ima svoj naglasak

 • naglašavati

  obilježavati riječi naglaskom

 • nastavak

  dio riječi koji se nalazi iza osnove

 • navod

  tekst ili dio teksta doslovno prenesen iz koje veće cjeline

 • navodnici

  pravopisni znak kojim se označuje početak ili kraj teksta koji se navodi doslovno ili kojemu se daje drugo značenje ili kojim se označuje da se riječ ispred i iza koje stoji uzima u prenesenome značenju, da ne pripada standardnomu jeziku ili da je riječ o imenu; uvijek se upotrebljava u paru ( „ ” )

 • navođenje

  doslovno prenošenje teksta ili dijela teksta iz koje veće cjeline

 • naziv

  stručni izraz za određeni pojam

 • nenaglasnica (nenaglašena riječ)

  riječ koja nema svoj naglasak

 • neodređeni pridjev

  pridjev kojim se izriče promjenjiva osobina ili svojstvo, a odgovara na pitanje Kakav?

 • nepčani suglasnik (palatal)

  suglasnik koji se tvori tako da srednji dio jezika dodiruje nepce

 • nepostojani a

  samoglasnik a koji postoji samo u nekim oblicima iste riječi, a u drugim se oblicima te riječi gubi; glasovna promjena u kojoj dolazi do gubljenja ili pojavljivanja samoglasnika a u nekim oblicima riječi

 • nepostojani e

  samoglasnik e koji postoji samo u nekim oblicima iste riječi, a u drugim se oblicima gubi; glasovna promjena u kojoj dolazi do gubljenja ili pojavljivanja samoglasnika e u nekim oblicima riječi

 • nepromjenjiva riječ

  riječ koja se ne može mijenjati po oblicima

 • nepunoznačan

  koji ima nesamostalno značenje, značenje koje ovisi o značenju drugih jedinica

 • nesvršeni glagol

  glagol kojim se izriče radnja koja traje

 • neupravni govor

  govor koji nije izravno upravljen komu

 • nezavisnosložena rečenica rečenica

  rečenica složena povezivanjem ravnopravnih surečenica

 • niječan

  kojim se što niječe

 • niječnica

  čestica kojom se što niječe

 • nominativ

  padež koji odgovara na pitanja Tko?, Što? VRH


O


 • objekt

  samostalni rečenični dio na koji prelazi glagolska radnja

 • oblik

  različit izraz i gramatički sadržaj koji pripada istoj riječi

 • oblikoslovlje

  grana gramatike koja proučava oblike riječi

 • odmilica (hipokoristik)

  riječ od milja koja se upućuje komu da bi se izrazio osobito blizak odnos s njim

 • odraz jata

  ostvaraj jata koji može biti ije, je, e ili i

 • određeni pridjev

  pridjev kojim se izriče stalna osobina ili svojstvo, a odgovara na pitanje Koji?

 • osnova

  dio promjenjive riječi koji nosi leksičko značenje

 • osobno ime (antroponim)

  ime pojedinačne osobe koje se stječe rođenjem VRH


P


 • padež

  gramatička kategorija riječi (uz broj i rod) kojom se izriču odnosi imenskih riječi s ostalim riječima u rečenici

 • palatalizacija

  glasovna promjena u kojoj se nenepčanici k, g, h, c zamjenjuju nepčanicima č, ž, š ispred e i i

 • patronim

  obiteljsko ime izvedeno prema imenu oca ili imenu kojega pretka

 • perfekt

  opće prošlo glagolsko vrijeme koje se tvori od nenaglašenoga prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

 • perifrazno ime (perifraza)

  opisno, najčešće višerječno, ime kojim se zamjenjuje pravo osobno ili zemljopisno ime, a nastaje na temelju bitnih obilježja zemljopisnoga pojma ili osobe na koju se odnosi

 • pluskvamperfekt

  pretprošlo glagolsko vrijeme koje se tvori od perfekta ili imperfekta glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

 • pojačajni izraz

  izraz koji služi za pojačavanje ili naglašavanje pojedinih dijelova rečenice

 • pojačivač

  izraz koji služi za pojačavanje ili naglašavanje pojedinih dijelova rečenice

 • pokrata

  riječ koja se piše velikim slovima nastala kraćenjem najčešće višerječnoga naziva ili imena

 • pokriveni r

  glas r kojemu prethodi drugi suglasnik iza kojega nije morfemska granica

 • polunavodnici

  pravopisni znak kojim se označuje početak i kraj teksta koji se navodi doslovno ili kojemu se daje drugo značenje, a nalazi se unutar drugoga teksta označenog navodnicima; njime se označuje i početak i kraj značenja koje riječi; uvijek se upotrebljava u paru ( ' ' )

 • polusloženica

  riječ nastala združivanjem dviju riječi u jednu pri kojemu svaka riječ zadržava svoj morfološki i naglasni lik

 • posuđenica

  riječ ili koji drugi element stranoga podrijetla koji je više ili manje prilagođen jezičnomu sustavu jezika u koji je posuđen

 • posvojni pridjev

  pridjev kojim se izriče pripadanje čemu; tvori se s pomoću sufikasa -ov/-ev i -in

 • povezivanje

  sklapanje istovrijednih surečenica u vezničku nezavisnosloženu rečenicu

 • pozitiv

  prvi stupanj stupnjevanja pridjeva i priloga kojim se izriče posjedovanje koje osobine ili svojstva

 • pravopisni znak

  znak koji u pisanome tekstu služi da se odredi kako što treba čitati ili razumjeti i za rastavljanje teksta na rečenice i njihove dijelove

 • predikat

  najvažniji rečenični dio koji otvara mjesto svim ostalim samostalnim rečeničnim dijelovima

 • prednaglasnica

  riječ koja nema vlastitoga naglaska, nego se naslanja na riječ iza sebe i s njom čini jednu naglasnu cjelinu

 • prefiks

  tvorbena jedinica, po podrijetlu najčešće prijedlog, koja se nalazi ispred tvorbene osnove

 • prefiksoid

  tvorbena jedinica koja ima značenje cijele riječi i nalazi se ispred tvorbene osnove

 • prezent

  sadašnje glagolsko vrijeme

 • prezime

  nasljedno obiteljsko ime ili ime koje žena stječe udajom

 • pridjev

  promjenjiva riječ kojom se izriče osobina ili svojstvo imenica i koja se mijenja po padežima, broju i rodu

 • prijedlog

  nepromjenjiva riječ koja upravlja oblikom imenske riječi uz koju stoji

 • prilog

  nepromjenjiva riječ koja se dodaje ili prilaže najčešće glagolima ili pridjevima kako bi se dopunilo ili pobliže odredilo njihovo značenje

 • priložna oznaka

  samostalan rečenični dio koji se pridružuje predikatu, a izriče okolnosti vršenja glagolske radnje

 • promjenjiva riječ

  riječ koja se može mijenjati po oblicima

 • prozodija

  grana fonologije koja proučava i opisuje naglaske, dužinu slogova te intonaciju

 • publicistički funkcionalni stil

  stil javnoga priopćavanja kojim se služe novinari i publicisti, stil novina, televizije, radija i internetskih portala

 • punoznačan

  koji ima samostalno značenje, značenje koje ne ovisi o značenju drugih jedinica VRH


R


 • razgovorni funkcionalni stil

  stil koji služi za potrebe svakodnevnoga sporazumijevanja, a odlikuje se komunikacijskom spontanošću i nepripremljenošću, neusiljenošću, prirodnošću i familijarnošću

 • rečenica

  uređeni skup riječi kojim se izražava misaona cjelina, odnosno prenosi potpuna obavijest

 • rečenični prilog

  riječi ili skupovi riječi koji se odnose na rečenicu kao cjelinu, izriču stajalište govornika prema sadržaju rečenice i sintaktički ne pripadaju rečenici bez obzira na to gdje se nalaze u rečenici

 • riječ

  1. skup glasova (izraz) koji ima značenje (sadržaj) i može stajati samostalno

  2. jedinica teksta koja se nalazi između dviju bjelina

 • riječ stranoga podrijetla

  riječ iz jednoga jezika koja se nalazi u drugomu jeziku bez obzira na stupanj prilagodbe tomu jeziku

 • rod

  gramatička kategorija riječi (uz broj i padež) koja se očituje u slaganju imenice s pridjevnim riječima VRH


S


 • samoglasnik (otvornik)

  glas oblikovan otvorenim, slobodnim prolazom zračne struje pri čemu glasnice titraju

 • sibilarizacija

  glasovna promjena u kojoj se suglasnici k, g, h zamjenjuju suglasnicima c, z, s ispred i

 • sintaksa (skladnja)

  grana gramatike koja proučava ustrojstvo jedinica većih od razine riječi

 • sklonidba (deklinacija)

  promjena imenica, zamjenica, brojeva i pridjeva po padežima

 • slaganje

  tvorbeni način kojim od dviju osnova i spojnika nastaje jedna riječ

 • slog

  najmanja izgovorna jedinica koju čine jedan samoglasnik i jedan suglasnik ili više njih

 • slovkanje

  čitanje čega slovo po slovo, izgovaranje čega glas po glas

 • slovo

  grafički znak za glas u pismu, znak kojim se zapisuje glas

 • složena rečenica

  rečenica koja ima dva ili više predikata

 • složenica

  riječ nastala slaganjem

 • spojnica

  pravopisni znak ( - ) koji se piše na kraju retka ako se riječ prekida i nastavlja u sljedećemu retku, u polusloženicama i pri sklanjanju pokrata

 • sprezanje

  promjena glagola po licima u kojemu vremenu ili načinu

 • sprezati

  mijenjati glagol po licima u kojemu vremenu ili načinu

 • srastanje

  tvorbeni način u kojemu sudjeluju dvije sastavnice od kojih prva može biti ili osnova ili riječ, a druga je uvijek riječ; između sastavnica nikad ne dolazi spojnik -o-

 • srbizam

  riječ ili koji drugi element srpskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

 • stanje

  gramatička kategorija kojom se izriče odnos glagolske radnje prema subjektu u rečenici

 • strana riječ

  riječ koja se nalazi u kojemu jeziku, ali ni na koji način nije prilagođena njegovu sustavu

 • stupnjevanje

  promjena pridjeva i priloga s obzirom na količinu posjedovanoga svojstva

 • subjekt

  samostalni rečenični dio koji označuje vršitelja radnje

 • sufiks

  tvorbena jedinica koja se nalazi iza tvorbene osnove

 • sufiksacija

  tvorbeni način kojim se iza osnove riječi dodaje tvorbeni nastavak ili sufiks

 • sufiksoid

  tvorbena jedinica koja ima značenje cijele riječi i nalazi se iza tvorbene osnove

 • suglasnik (zatvornik)

  glas pri čijemu je izgovoru potpuno ili djelomično zatvoren prolaz zračnoj struji

 • superlativ

  treći stupanj u stupnjevanju pridjeva i priloga kojim se u usporedbi izriče najveći stupanj posjedovanja koje osobine ili svojstva

 • suprotni veznik

  veznik koji povezuje nezavisnosložene suprotne surečenice

 • surečenica

  rečenica koja je sastavnica složene rečenice

 • sveza (sintagma)

  slijed dviju ili više riječi koje čine sintaktičku i semantičku cjelinu

 • svršeni glagol

  glagol kojim se izriče radnja koja je završila

 • svršenost

  gramatička kategorija kojom se izriče da je glagolska radnja završila VRH


T


 • talijanizam

  riječ ili koji drugi element talijanskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

 • tekstni konektor

  rečenični prilog koji služi za povezivanje rečenica na razini teksta

 • titula

  oznaka stručnoga ili znanstvenoga statusa

 • točka

  pravopisni znak ( . ) koji stoji na kraju rečenice te iza kratica i rednih brojeva

 • točka sa zarezom

  pravopisni znak ( ; ) koji se piše pri jačemu odvajanju od onoga koje označuje zarez, a slabijemu od onoga koje označuje točka

 • transkripcija (prezvukovljivanje)

  prikazivanje znakova jednoga pismovnog sustava znakovima drugoga pismovnog sustava u kojemu se uzima u obzir izgovor znakova

 • transliteracija (preslovljivanje)

  prikazivanje znakova jednoga slovnog pismovnog sustava znakovima drugoga slovnoga pismovnog sustava

 • trotočka (trotočje)

  pravopisni znak ( ... ) koji pokazuje da je tekst namjerno prekinut ili izostavljen

 • turcizam

  riječ ili koji drugi element turskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

 • tvorba riječi

  1. grana gramatike koja proučava postanak novih riječi od već postojećih

  2. način postanka novih riječi

 • tvorbena osnova

  dio tvorenice koji čuva izraznu i sadržajnu vezu s osnovnom riječju

 • tvorenica

  riječ koja se može rastaviti na tvorbene dijelove po uzoru na koje se mogu tvoriti nove riječi VRH


U


 • umanjenica

  izvedenica koja znači da je ono što je označeno osnovnom riječju umanjeno ili malo

 • upitna rečenica

  rečenica kojom se postavlja kakvo pitanje, a završava upitnikom

 • upitnik

  pravopisni znak ( ? ) koji se piše na kraju upitne rečenice

 • upitnik s uskličnikom

  pravopisni znak ( ?! ) koji se piše na kraju rečenice kojom se istodobno izražava pitanje i čuđenje, ushit ili oduševljenje

 • upravljanje (rekcija)

  svojstvo glagola, pridjeva i prijedloga da otvaraju mjesto drugim riječima u određenome padežu

 • upravljati

  otvarati mjesto drugim riječima u određenome padežu

 • upravni govor

  govor koji je izravno upravljen komu

 • usklična rečenica

  rečenica kojom se izražava kakav osjećaj, zapovijed ili zabrana, a završava uskličnikom

 • uskličnik

  pravopisni znak ( ! ) koji se piše na kraju usklične i zapovjedne rečenice te iza vokativa

 • uskličnik s upitnikom

  pravopisni znak ( !? ) koji se piše na kraju rečenice kojom se izražava istodobno čuđenje, ushit ili oduševljenje i pitanje

 • usklik

  nepromjenjiva riječ kojom se izražavaju različiti osjećaji ili oponašaju zvukovi iz prirode

 • uspravno nabrajanje

  nabrajanje pri kojemu se riječi, više riječi ili rečenice nabrajaju svaka u novome retku i iza njih se ne piše zarez

 • uvećanica

  izvedenica koja znači da je ono što je označeno osnovnom riječju uvećano ili veliko VRH


V


 • veznik

  nepromjenjiva riječ kojom se povezuju riječi, skupine riječi ili rečenice

 • vid

  gramatička kategorija glagola kojom se izriču razlike u trajanju određene radnje

 • višečlan

  koji se sastoji od više sastavnica koje ne moraju nužno biti riječi

 • višerječan

  koji se sastoji od dviju ili više riječi

 • vokativ

  padež dozivanja, pojavljuje se uz usklike, npr. Ej!, Oj!

 • vrijeme

  gramatička kategorija glagola kojom se izražava odnos prema onome što je bilo, što je sada ili što će biti VRH


Z


 • zagrade

  pravopisni znak ( ( ) ) kojim se označuje dopunjavanje, objašnjavanje i posebno isticanje jednoga dijela teksta i služi za skraćeno označivanje dvostrukih likova istoznačnih riječi; uvijek se pojavljuje u paru

 • zamjenica

  promjenjiva riječ kojom se zamjenjuje koja druga imenska riječ

 • zanaglasnica

  riječ koja nema vlastitoga naglaska, nego se naslanja na riječ ispred sebe i s njom čini jednu naglasnu cjelinu

 • zarez

  pravopisni znak ( , ) kojim se označuje inverzija rečeničnih dijelova ili surečenica, suprotnost, umetanje ili naknadno dodavanje te kojim se odjeljuju desetinke od cijeloga broja

 • zavisna surečenica

  surečenica u zavisnosloženoj rečenici čiji je sadržaj podređen sadržaju glavne surečenice u koju se uvrštava

 • zavisnosložena rečenica

  rečenica složena od dviju ili više surečenica koje nisu ravnopravne, nego sadržaj jedne surečenice ovisi o sadržaju druge surečenice

 • zemljopisno ime (toponim)

  ime kakva zemljopisnoga područja (kontinenta, države, kopnene površine, naseljenoga mjesta, dijela naseljenoga mjesta, vode, gore ili pokrajine)

 • zijev (hijat)

  uzastopni ostvaraj dvaju samoglasnika

 • znanstveni funkcionalni stil

  najstroži funkcionalni stil standardnoga jezika koji je u potpunosti u službi logičke organizacije sadržaja i njezina izraza, stil znanstvenih radova, monografija i školskih udžbenika

 • zubni suglasnik (dentalni suglasnik)

  suglasnik u čijemu oblikovanju sudjeluju donja usna i gornji zubi

 • zvjezdica

  pravopisni znak ( * ) koji se stavlja ispred riječi koja je uspostavljena rekonstrukcijom ili ispred nepravilnih riječi ili rečenica

 • zvonačnik (sonant)

  suglasnik pri čijemu izgovoru nije potpuno zatvoren prolaz zračnoj struji

 • zvučni suglasnik

  suglasnik pri čijemu izgovoru glasnice titraju
 iStripperCitiranje ove stranice:
Radić, Drago. " Informatika " Split-Hrvatska.
{Datum pristupa}. <https://www.buzdo.com/1pravopis/datoteka>.
Copyright © by Drago Radić. Sva prava pridržana.  |  Odgovornost
 Početak
 Vrh Buzdo